Quote Originally Posted by Miami Vice View Post
И Кисочку поставить во главе. Вын вын как грица.